پل های ارتباطی ما

پاسخگویی

شنبه تا چهارشنبه از 8:30 تا 16:30 - پنجشنبه ها از 8:30 تا 14:00 - به غیر از روزهای تعطیل

امور اداری و اپراتور

تلفن 04433746011

امور بازرگانی

تلفن 04433746013

امور مالی و حسابداری

تلفن 04433746016

مکاتبه با آلدورا

بالا